هیات موسس تاکنون چهار جلسه برگزار کرده تا نسبت به تعیین محل استقرار انجمن ، تعیین علی الحساب حق عضویت و برخی اولویت های اجرائی تصمیم گیری نماید.