جزئیات مقررات ناظر بر فعالیت شرکت های psp

توضیحات بانک مرکزی در راستای شفافیت بیشتر شیوه فعالیت پرداخت‌یارها

مدل کسب‌وکار مطابق با مستند بانک‌مرکزی؛ شرط ورود به آزمون‌های پرداخت‌یاری